فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

فاصله آسان تا مشکل یک قدم است !!! - جوانان
X
تبلیغات
زولا

فاصله آسان تا مشکل یک قدم است !!!

پنج‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1391


Easy is to dream every night
Difficult is to fight for a dream
خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است

Easy is to show victory
Difficult is to assume defeat with dignity
نشان دادن پیروزی آسان است
قبول کردن شکست مشکل است

Easy is to admire a full moon
Difficult to see the other side
حظ کردن از یک ماه کامل آسان است
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است

Easy is to stumble with a stone
Difficult is to get up
زمین خوردن با یک سنگ آسان است
ولی بلند شدن مشکل است

Easy is to enjoy life every day
Difficult to give its real value
لذت بردن از زندگی آسان است
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است


Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise
قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است
ولی وفای به عهد مشکل است

Easy is to say we love
Difficult is to show it every day
گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است

Easy is to criticize others
Difficult is to improve oneself
انتقاد از دیگران آسان است
ولی خودسازی مشکل است

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them
ایراد گیری از دیگران آسان است
عبرت گرفتن از آنها مشکل است

Easy is to weep for a lost love
Difficult is to take care of it so not to lose it
گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است

Easy is to think about improving
Difficult is to stop thinking it and put it into action
فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل استEasy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt
فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است

Easy is to receive
Difficult is to give
دریافت کردن آسان است
اهدا کردن مشکل است

Easy to read this
Difficult to follow
خوندن این متن آسان است
ولی پیگیری آن مشکل است

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings
حفظ دوستی با کلمات آسان است
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است


دو کلمه حرف حساب:


درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ، دریغ از درمان که عکسش نامرد است


این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میارهروی هر کسی که دست گذاشتیم .....روی ما پا گذاشت


کسی که دردی را حس نکرده ....درکی هم از درمان نداره


گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ، نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه


نه آن باش که از تو سیر شوند نه آن باش که بر تو شیر شونددنیا دو روز است ، یک روز با تو و یک روز بر علیه تو ،
روزی
که با توست مغرور نشو و روزی که علیه توست مایوس نشو ، چرا که هر دو پایان پذیرندوقتی زندگی رو از یخ می سازی ، برای آب شدنش گریه نکنوقتی ارزش ها عوض می شوند ...... عوضی ها با ارزش می شوندامروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار ، شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشدوقتی احساساتی عمل می کنم عقل دست از سرم برمی داردکاش یک جایی زندگی می فروختند، آنهم به شرط چاقو