فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

مجسمه‌های گیاهی شگفت‌‌آور مونترآل - جوانان

مجسمه‌های گیاهی شگفت‌‌آور مونترآل

چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1392

مجسمه‌های گیاهی شگفت‌‌آور مونترآل

"موزائیکولتور انترناسیونال مونترآل" یک رقابت بین‌المللی گسترده مجسمه‌های گیاهی است که در مونترآل کانادا برگزار می‌شود، جشنواره‌ای هنری است که باغبانان، مجسمه‌سازان و عموم مردم را به یکسان به وجد می‌آورد.

این نمایشگاه که در 22 ژوئن افتتاح شد و تا 29 سپتامبر ادامه دارد، 22000 گونه گیاهی را که در 10 گلخانه و 30 باغ موضوعی گسترده شده‌اند، در معرض دید قرار می‌دهد. همه این گیاهان با دقت به صورت مجسمه‌های موجودات زنده آراسته شده‌‌اند.

نمایشگاه 2013 با حضور انبوهی از بازدیدکنندگان در باغ گیاه‌شناسی مونترآل گشایش یافت و هدف آن "برجسته کردن اهمیت و گنجینه گسترده تنوع فرهنگی و زیستی سیاره ما" و در عین حال تاکید بر اهمیت وارد کردن باغ به محیط زندگی شهری است.

این نمایشگاه را می‌توان با رژه‌ای ساکن مقایسه کرد که در ان موجودات زنده به جای چند ساعت، چند ماه در محیط حضور دارند.

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/plant-sculptures-mosaicultures-internationales-de-montreal-8.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/puLbVBr9U-dhTL3yCSoJaeQN3W0_JOGZ46R1b6zKesE%2cqCIwhPBlxekw9gM5v2-R3BhvCtOAa4QAbcT3U8OfeSg.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/plant-sculptures-mosaicultures-internationales-de-montreal-13.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/plant-sculptures-mosaicultures-internationales-de-montreal-3.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/plant-sculptures-mosaicultures-internationales-de-montreal-10.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/6kxF2CGVZzf7DsMw-E88B74V0pETg1xVhJFim91CztM%2cGYirTvmyqBUjMh9PbhR62-meeESrEEZrSm31xa4no8U.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/AMjzY7e1fU7GZIXp3wsjGg-58e8k58XnuMWW0SAwJc4%2c-LgP4dVjH3yWynUNaT_74oGZ9kWBO9t1w8K4A8k-qME.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/BfxuIm2h7MpvR0OKmnVKjGuYsxGtQAHVfPGfVPNJyoc%2cMPf6s-Br4rfLliR6Gkm18EToth3SApZ69CSgTg9t2gs.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/DIPE8i5F2pks1Pl6oMA84baPl3ZbvSHAQ9jNcySqMC0%2cVaPIqPxHwt_tEMGYShXaWMJP7OlbUnSr43-TXUG_HqQ.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/Ew7JWajTOhyrhGHNmQ2IZ0fLFmyqO9wYODmTqi2Z3Bs%2cSVh7w9klivry13Ux7ItzzD500nLNrcS0yHBaMTD4Zfk.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/FUKbxc2HBJ4sPPAlXZc8Ie5tDoT1CBWujNVGZo96ecw%2c2jnS3bBpSHIarAWLxuQnWtIeRvPsPpQXXS3Qk9ums_M.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/H27P6nhkmurQzoA_hxUpUL9Akn9ZNjBoKPUDgwpmMHU%2chBi6twCtR5qujW6-o4b6rG-ElstTS1Tqh1EynnI2pOY.jpg

 

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/J3j0BEBSB9GonBBWgWu6RyFXRGpJ5qceD9K21Qu8ztI%2caeEBxjf0or55xK6ca3rfJsTk1AYMiFqxEOdrSMtf7Jo.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/MSUTZM-H2iO8lUseQO0qVyd612l4CUV4_BsdQCrZVmg%2cqt6R3_ia5iDStWRNSvhSkAsYEWKISf0jNNEWZtxpRd4.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/NzRXepV5HyPd74ZKMhlXbJJYP2uBJKeZB8eaA2_HSrU%2cwjMrrGWpsbF0BUnLgNSWiYp6kHKAUH1ECr_oY3EewGQ.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/O82bSpoQdk6IoAlu0SF46f7PpcY_gLons8yMxf_G2is%2cBwe_lKxvrY1SHroSkqqPAXwNxZjudT06FqEFKl680c8.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/RVxFBxafpRmjfwTHm-CRO88LhkSB1LRsv_r7JoE3OQc%2c8D9B6aK39jSxsnbnKWxbmJ283hyrQQTaMzbdpGUpZpw.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/R__u_o6y9x6CaDxGgtZI9SeS8SEHNOerKNOZ_3aG9qI.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/SRZNIMXg0f2C-ooO__o9Z8XzG2mT-urNd23HGnk4etE%2cvxU8q-o59ZWmuOeGkoCfxs5Uk5P3zRzvh0XOB64F2pM.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/XpWD6uOe74d218i-8T_VZE7yf58ZbLqK2qFxlWDnpPM%2cH0eZCAN3Zha4Lne2B7Escn02Xc_CqMU_R7pGjewwTkI.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/YS4cQ11O7gqnBpQ1YGxdDS3x7H3jFLQO6Lkzec1skZ0%2cFdizFyjgrgpDE88e3Yr93eUOD3BdhJfYcpr24Kx_fVQ.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/YgtnmlGB2PMtfefIa1QL4MaI38SAUhjKytu1fR0_zJs%2cYt5vpD5VSm0IncWZax3RrgF7CwAJwlg2r3mz4Q9rp-s.jpg

 

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/cgVQRoUoWF9hdoDQCe2sxtjF6wSmHT_Ppig3m5da828%2cP2srxEYCp05LRwhZztFbZsRIWrmhJO0bc746cuduOI4.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/e5CgGXOdXsDwPTHZqPOpwINHvd2PJ82pAZPUNWDYL6c.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/eASvmoXzTdJBLnuhkEbevpsm5POb41bvqZ5VRPSTi90%2cAaa-B--9869yOEGNdNgTv5gbZP6ciAwT9qnfwvo5TWk.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/gng76TMPtOE2_tE2XqWGMSpatMmp3Jjhhw-P4KrqKGY%2cU40IafpQmCN5IbmLtV5oajQgYxIuuahK-5dZK4SYG-I.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/lAKbt-E32iDrggGFaAga6B5Ub-y_poWph3aQ4OHZOpM%2cqQkr7BRWj1JEEo-55xoqJhJ9tKUtcWawdRM8I55Rdfw.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/lkEq2Z3tLT8kJr6sIA1rpSZFZKcuByhK1uO0JKKeuTk%2cz0ZIa5_8OYaftI99EoMs5KaIr3h43FXzNesa2ykhIek.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/lyeVHZnCJM1CupSxbfurC8FlRdub4_OGsU3h4An80NI%2c0t6y05khHnstabQNYRf01dE27c-DAU3eSBay8tVqjjg.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/qHxhAu1hl080VBFlZ10uHq7DIrfYv1v7oRwW83YuzvE%2caDqJeHXZ3QWceFhplUXEn0c-EESG-VTNnW4uazv4F_A.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/sy9DCU1L6E9rHz22dwHXQynvDaoNenRxp5YNvMJ9kmQ%2crjI6vUGmKz2qlCyKm7urC4drqUkQLnvQQ2qoMmvVgU0.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/v_y8cyoabhpslfdZoXJ1LN9U4cPpoc3U-TAqnj_lTsA%2cnZUWDJdAP1DtjYog2sH_cK99ATPf4If7ELlDC8mjcFE.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/wWev-_KAljdTwtnzWwnH1vD3WOnB-E8mNAbGEUXwzas.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/5Qj5WCzeiwQD9x1JUnVtBk67BdRjE5Q-jQPHnko2pMU%2cn5HknjL6FTM3iovzU46NVtshQ1UuSf8oF2v3LdLGT_o.jpg

 

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/monteral-ex/6D1X1ZdZwX5fIG_mf2p_iikpuikX4R6axEdxuc-986A%2cqHXvbMmq9Rvm9LcSdg2-CceEe0RY57slmNchdyAQgyU.jpg